torsdag 16 januari 2014

Är evolutionsteorin bevisad?

Man stöter ibland på personer (se här, till exempel) som trosvisst hävdar att evolutionsteorin inte är vetenskapligt bevisad (underförstått: då är det fritt fram att bekänna sig till vilket tokigt alternativ som helst). Den som uttalar sig så har sällan särskilt bra koll på hur vetenskap egentligen fungerar.

Som diskussionsunderlag, för den som är intresserad av att lära sig om varför evolutionsteorin visst är vetenskapligt bevisad (nästan), presenterar jag här en kort allmän översikt om vetenskaplig bevisföring och hur den bör tillämpas på evolutionsteorin. Om någon vill ha lite mer kött på benen kan vi kanske formera oss kring konkreta exempel.

Den vetenskapliga metoden kan aldrig i strikt mening bevisa någonting. Vad man gör inom vetenskapen är att konstruera olika förklaringsmodeller eller teorier till observerade fenomen, som till exempel att solen och stjärnorna rör sig över himlavalvet, eller att det finns en ofantlig massa förstenade organismer i geologiska sediment som tycks sakna levande motsvarigheter idag. För att räknas som en vetenskaplig modell (vare sig den visar sig felaktig eller korrekt) måste man från modellen kunna härleda specifika förutsägelser som sedan kan jämföras mot observerbara data och på så sätt användas för att testa modellens styrka. Det ska alltså vara möjligt för en teori eller förklaringsmodell att i princip kunna falsifieras. Om en förklaringsmodell är så bred att den skulle kunna förklara alla tänkbara observationer anses den i allmänhet inte framgångsrik utan tvärtom vetenskapligt meningslös (falsifierbarhetskriteriet). En förklaringsmodell som framgångsrikt testas mot ett stort antal oberoende, icke-triviala förutsägelser anses vara mycket stark. Men man kan alltså aldrig vara helt säker på att en förklaringsmodell är sann - bara att den tycks kunna förklara alla observerade fenomen. Vad man däremot brukar anse med stor säkerhet är att en förklaringsmodell som upprepade gånger ger otvetydigt felaktiga förutsägelser är falsk. Var vänlig notera också att förutsägelserna från en vetenskaplig modell inte nödvändigtvis behöver testas genom experiment. Man behöver alltså inte återskapa hela universums historia i laboratoriet för att testa big bang-teorin, eller kunna följa en organism och dess avkomlingar under flera miljoner år för att testa evolutionsteorin. Allt som behövs är att kunna göra precisa förutsägelser från sin modell som sedan kan testas mot något slags observationer av verkligheten.

Evolutionsteorin är en sammansatt teori som består av många olika delar, och vissa av dessa kan anses säkrare än andra. Jag försöker visa det som en hierarkisk pyramid i figuren nedan, där de nedersta nivåernas observationer utgör stabila fundament som kombineras med observationer på högre nivåer. Tillsammans leder de fram till det som utgör evolutionsteorins grundstomme: att organismer (förmodligen alla nu levande organismer inlusive bakterier samt en- och flercelliga djur och växter) härstammar från en enda ursprungsorganism. Notera att denna delen av evolutionsteorin är så väl underbyggd att den anses vetenskapligt säkerställd bortom allt rimligt tvivel - alltså det samma som i vardagligt tal skulle kallas bevisad.Var och en av nivåerna i figuren stöds av många oberoende observationer som utfaller enligt de förutsägelser som kan härledas från ett evolutionärt scenario. Fossilsorteringen i de geologiska lagren vore helt absurd om man inte antar ett evolutionärt scenario, vilket också stöds av anatomiska och genetiska mönster. Dessa observationer går också på tvärs mot de observationer man skulle förvänta sig enligt exempelvis ett ungjordskreationistiskt scenario enligt bokstavstrogen biblisk modell. Denna konkurrerande modell till evolutionsteorin kan alltså i vetenskaplig mening anses falsifierad bortom allt rimligt tvivel.

Däremot finns det andra gudsmodeller som mer eller mindre låter sig förenas med observerbara data.

Notera också slutligen att den darwinistiska mekanismen (slumpmässiga förändringar nedärvda under selektion mellan generationerna) utgör en styrande förklaringsmodell inom evolutionsteorin som appliceras på ett redan erkänt faktum (organismernas evolution). Det är bland annat detta man avser när man säger att evolutionen är både en teori och ett faktum - och det gäller både så kallad mikroevolution och makroevolution. Det är svårare att direkt testa en darwinistisk mekanism över makroevolutionära tidsrymder med samma säkerhet som vissa andra delar av evolutionsteorin. Men vare sig en darwinistisk mekanism visar sig tillräcklig eller ej för att förklara alla aspekter av evolutionen, så förändrar det inte att makroevolution utgör en (i det närmaste bevisad) realitet.